فصلنامه کواترنری ایران- هیات تحریریه
اعضای هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۸ | 
دکتر محمد امامی دانشیار گروه زمین شناسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
دکتر محمد رضا ثروتی استاد گروه جغرافیا-دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سیدرضا حسین زاده دانشیار گروه جغرافیا- دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر بهروز رفیعی دانشیار گروه زمین شناسی-دانشگاه بوعلی سینا
دکتر حسن فاضلی نشلی دانشیار گروه باستان شناسی- دانشگاه تهران
دکتر سادات فیض نیا استاد دانشکده منابع طبیعی-دانشگاه تهران
دکتر قاسم عزیزی دانشیار دانشکده جغرافیا-  دانشگاه تهران
دکتر منوچهر قرشی دانشیار گروه زمین شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دکتر فریبرز قریب استادیار گروه زمین شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
دکتر مهران مقصودی دانشیار دانشکده جغرافیا-  دانشگاه تهران
دکتر حامد وحدتی نسب دانشیار گروه باستان شناسی- دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مجتبی یمانی استاد دانشکده جغرافیا-  دانشگاه تهران
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه کواترنری ایران:
http://journal.iranqua.ir/find.php?item=1.41.47.fa
برگشت به اصل مطلب